GikOKO promo video
Izdvojeno iz galerije
Ulazna slika Priprema 1 Priprema 2 Priprema 3
Expedit 1 Rotacija Rotacija 1 Rotacija compacta
Rotacija expresa
Gdje se nalazimo
Gdje se nalazimo, mapa
Web prezentacija Avaza
GikOKO Facebook page
OBAVJEŠTENJE
Na osnovu odredbi člana 229. i odredbi člana 230. Zakona o privrednim Društvima (Sl. Novine FBiH, broj: 81/15), te člana 65.tačka 11.Statuta dioničarskog Društva GIK „OKO“ d.d. Sarajevo-Ilidža, Nadzorni odbor Društva donio je odluku o sazivanju vanredne Skupštine dioničara i ovim putem objavljuje:
 
O B A V J E Š T E NJ E
o sazivanju vanredne Skupštine dioničarskog Društva
GIK „OKO“ d.d. Sarajevo-Ilidža
 
 
 
Skupština dioničarskog Društva GIK „OKO“ d.d. Sarajevo-Ilidža održat će se dana 17.10.2016 godine sa početkom u 15,00 sati u prostorijama Društva, ulica Džemala Bijedića br.185. Sarajevo.
 
Za vanrednu Skupštinu dioničara predlaže se sljedeći
 
Dnevni red: 
  1. Izbor radnih tijela Skupštine Društva,
         a) Predsjednika Skupštine,
         b) Ovjerivača zapisnika Skupštine,
  2. Usvajanje zapisnika sa vanredne Skupštine GIK „OKO“ d.d. Sarajevo-Ilidža održane dana 31.08.2016 godine,
  3. Donošenje Odluke o smanjenju osnovnog kapitala.
  4. Razno.  
 

Pravo učešća u odlučivanju skupštine imaju dioničari koji se na listi dioničara kod Registra vrijednisnih papira nalaze 30 dana prije datuma održavanja skupštine ili posljednjeg
radnog dana koji predhodi tom roku ako on pada u neradni dan, lično ili putem ovlaštenog punomoćnika na temelju potpisane i ovjerene punomoći.
 
Punomoć za učešće u radu i odlučivanju dostavlja se lično, poštanskom pošiljkom, faxom ili putem e-maila.
 
Dioničari – punomoćnici dioničara dužni su, najkasnije tri dana prije održavanja skupštine, prijaviti svoje učešće Odboru za glasanje u sjedištu Društva, lično ili preporučenom poštom. Način glasanja i odlučivanja na sjednici skupštine Društva, vršit će se u skladu sa odredbama Zakona o privrednim Društvima i Statuta Društva. Uvid u materijale za skupštinu može se izvršiti u sjedištu Društva, ul. Džemala Bijedića br. 185. Sarajevo.

                                                                                                           NADZORNI ODBOR
 
GIKOKO Logo (color)
Ulazak u administracijuadministracija | Jul 2011