GikOKO promo video
Izdvojeno iz galerije
Ulazna slika Priprema 1 Priprema 2 Priprema 3
Expedit 1 Rotacija Rotacija 1 Rotacija compacta
Rotacija expresa
Gdje se nalazimo
Gdje se nalazimo, mapa
Web prezentacija Avaza
GikOKO Facebook page
OBAVJEŠTENJE

Na osnovu člana 229. i 230. Zakona o privrednim Društvima (Sl. Novine FbiH, broj: 81/15), te člana 59.tačka 10.Statuta dioničarskog društva GIK „OKO“ d.d. Sarajevo-Ilidža, Nadzorni odbor Društva donio je odluku o sazivanju redovne Skupštine dioničara i ovim putem objavljuje:

 

  O B A V J E Š T E NJ E

o sazivanju redovne godišnje Skupštine dioničarskog Društva

GIK „OKO“ d.d. Sarajevo-Ilidža

 

Skupština dioničarskog Društva GIK „OKO“ d.d. Sarajevo-Ilidža održat će se dana 29.06.2017 godine sa početkom u 15,00 sati u prostorijama Društva, ulica Džemala Bijedića br.185. Sarajevo.

 

Za redovnu Skupštinu dioničara predlaže se sljedeći

 

Dnevni red:

                                                                                                

  1. Izbor radnih tijela Skupštine Društva,

                 a)    Predsjednika Skupštine,

                 b)    Ovjerivača zapisnika Skupštine,

  1. Usvajanje zapisnika sa vanredne Skupštine GIK „OKO“ d.d. Sarajevo-Ilidža održane dana 23.12.2016 godine,
  2. Usvajanje finansijskog izvještaja o poslovanju Društva za 2016.godinu sa: Izvještajem vanjskog revizora, Odbora za reviziju i izvještajem Nadzornog odbora,  
  3. Usvajanje Odluke o načinu pokrića gubitka Društva za 2016.godinu,
  4. Razno.            

 

Pravo učešća u odlučivanju skupštine imaju dioničari koji se na listi dioničara kod Registra vrijednisnih papira nalaze 30 dana prije datuma održavanja skupštine ili posljednjeg

radnog dana koji predhodi tom roku ako on pada u neradni dan, lično ili putem ovlaštenog punomoćnika na temelju potpisane i ovjerene punomoći.

 

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju dostavlja se lično, poštanskom pošiljkom, faxom ili putem e-maila.

 

Dioničari – punomoćnici dioničara dužni su, najkasnije tri dana prije održavanja skupštine, prijaviti svoje učešće Odboru za glasanje u sjedištu Društva, lično ili preporučenom poštom. Način glasanja i odlučivanja na sjednici skupštine Društva, vršit će se u skladu sa odredbama Zakona o privrednim Društvima i Statuta Društva. Uvid u materijale za skupštinu može se izvršiti u sjedištu Društva, ul. Džemala Bijedića br. 185.Sarajevo.

 

 

                                                                                                           NADZORNI ODBOR  

 
GIKOKO Logo (color)
Ulazak u administracijuadministracija | Jul 2011